എം ടിയും കൂടല്ലൂരും

എം ടി യുടെ എഴുത്തുവഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ മകനായ എം ടി രവീന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരം. ഇതില്‍ എം ടി യുടെ വ്യക്തിജീവിതവും സര്‍ഗ്ഗ ജീവിതവും ഒരുപോലെ ഇതള്‍ വിരിയുന്നു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *