പുസ്തകവും വായനയും മരിക്കാതെ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് മലയാളികളാണ് ; എം.ടി

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *