വേൾഡ് കപ്പ് ആവേശത്തിലേക്കു കൂടല്ലൂരും !

നവംബർ ഇരുപതിന്‌ കൂടല്ലൂരിലെ ഫുട്ബാൾ ആരാധകർ എല്ലാവരും സംയുക്തമായി റോഡ് ഷോ ഒരുക്കുന്നു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *