ഗെയിൽ പൈപ്പ്‌ലൈൻ – നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൂടല്ലൂർ – താണിക്കുന്നു റോഡിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *