കൂടല്ലൂർ കൂട്ടക്കടവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച തടയണ പദ്ധതി ഇനി കാങ്കപ്പുഴയിൽ

ഭാരതപ്പുഴയും തൂതപ്പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന കൂടല്ലൂരില്‍ നിന്നും ഈ പദ്ധതി ഒഴുകി കുമ്പിടിയിൽ എങ്ങനെ എത്തി എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിനിൽക്കുന്നു…

Kudallur Koottakkadavu regulator project shifted to Kaankappuzha

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *