ഫിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി താക്കീത് നൽകി

മത്സര ഓട്ടം നടത്തിയ ബസ്സുകളെ ഫിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി താക്കീത് നൽകി. ഒപ്പം ശ്രദ്ധാ ബോര്‍ഡും സ്ഥാപിച്ചു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *