സ്പർശം ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങി

  • Sparsham Football Kudallur
  • Sparsham Samskarika Vedhi
  • Sparsham Football
  • Sparsham Football Kudallur Inauguration by Shaikh Abdullah Al Ghani

സ്പർശം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ ഘനി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ : Muhammed Sharafudheen Palathingal

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *