ചിത്രങ്ങൾ – ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം നേടിയ എംടിക്ക് ജന്മനാട് നൽകിയ സ്വീകരണം

  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur
  • MT Vasudevan Nair - Kudallur

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *