കൂടല്ലൂർ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിനു സമർപ്പിച്ചു !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *