ലക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം നല്‍കുന്ന വെള്ളിയാങ്കല്ലില്‍ മാലിന്യം നിറയുന്നു

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *