ഡോ. ഹുറൈർ കുട്ടി വൈദ്യരെ ശ്രി. വി.എം. സുധീരൻ ആദരിക്കുന്നു

ഡോ. ഹുറൈർ കുട്ടി വൈദ്യരെ ബഹു. കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രി. വി.എം. സുധീരൻ ജനപക്ഷയാത്രക്ക് കൂറ്റനാട് നല്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ ആദരിക്കുന്നു.

Image Credits : Ente Kudallur Facebook Page

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *