തീര സംരക്ഷണ സമിതി – ജനകീയ കൺവെൻഷൻ

  • Kudallur Theera Samrakshana Samithi - 2
  • Kudallur Theera Samrakshana Samithi -1
  • Kudallur Theera Samrakshana Samithi - Convention
  • Kudallur Theera Samrakshana Samithi

Pics – Musthafa Pulikkal, Shareef Nambrath

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *