കൂടല്ലൂര്‍ ജാറംറോഡിന് ഏഴുലക്ഷം അനുവദിച്ചു

കൂടല്ലൂര്‍: ജാറംറോഡിന് ഇ.ടി. മുഹമ്മദ്ബഷീര്‍ എം.പി.യുടെ വികസനഫണ്ടില്‍നിന്ന് ഏഴുലക്ഷംരൂപ അനുവദിച്ചു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *