ഹൈസ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അണു നശീകരണം നടത്തി

പുതിയ അധ്യയന വര്ഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കൂടല്ലൂർ ഗവ:മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അണു നശീകരണം നടത്തി. ഫിഫാ ക്ലബ് കൂടല്ലൂരാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയത്.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *