മണല്‍കടത്തിനു കടിഞ്ഞാണിടാന്‍ കഴിയാതെ പോലീസ്‌ നട്ടം തിരിയുന്നു

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *