ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒഴുകിയകന്ന നിളയിലെ കടത്തുതോണികൾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *