കൂടല്ലൂർ സ്കൂളിൽ വാദ്യോപകരണ പരിശീലനവും തായമ്പക അരങ്ങേറ്റവും

കൂടല്ലൂർ ഗവ. സ്കൂളിൽ വാദ്യോപകരണ പരിശീലനവും തായമ്പക അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു.

VT Balram speaking in Thayambaka Debut at Kudallur School

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *