കൂട്ടക്കടവ്‌ റെഗുലേറ്റർ – നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം – ചിത്രങ്ങൾ

  • Kudallur-Koottakkadavu-Regulator-Inaugration-Chief-Minister-Ummen-Chandy (1)
  • Kudallur-Koottakkadavu-Regulator-Inaugration-Chief-Minister-Ummen-Chandy (2)
  • Kudallur-Koottakkadavu-Regulator-Inaugration-Chief-Minister-Ummen-Chandy (3)
  • Kudallur-Koottakkadavu-Regulator-Inaugration-Chief-Minister-Ummen-Chandy (4)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *