കളംപാട്ട് നടത്തി

കൂടല്ലൂര്‍: വാഴക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതിക്കായി കളംപാട്ട് നടന്നു. പ്രഭാകരക്കുറുപ്പ് നേതൃത്വം നല്‍കി. പ്രത്യേകപൂജകളുമുണ്ടായി.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *