ഗവ. ഹൈ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാ സ്ഥാപന കര്‍മ്മം നവംബർ 22നു

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *