ഗവ. ഹൈ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാ സ്ഥാപന കര്‍മ്മം നവംബർ 22നു

കൂടല്ലൂര്‍ ഗവ. ഹൈ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാ സ്ഥാപന കര്‍മ്മം 22/11/ 2014 നു കാലത്ത് 9 മണിക്ക് തൃത്താല എം.എൽ.എ. വി . ടി. ബല്‍റാമിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ബഹു. കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദു റബ്ബ് നിര്‍വഹിക്കും.

Kudallur School

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *