ഫിഫാ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് 2017

  • FIFA Kudallur Tournament 2017 Pic 1
  • FIFA Kudallur Tournament 2017 Pic 2
  • FIFA Kudallur Tournament 2017 Pic 3
  • FIFA Kudallur Tournament 2017 Pic 4
  • FIFA Kudallur Tournament 2017 Pic 5

കൂടല്ലൂരിനെ ആവേശത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ…
രാഷ്ട്രീയ മതഭേധമന്യേ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത FIFA Kudallur ന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും!!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *