ഫിഫാ കൂടല്ലൂർ വോളിബോള്‍ ടൂർണമെന്റ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കൂടല്ലൂർ ഫിഫാ ആർട്‌സ്‌&സ്‌പോർട്‌സ്‌ ക്ലബ്ബ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്‌ അഖിലേന്ത്യാ ഫ്‌ളഡ്‌ ലൈറ്റ്‌ വോളിബോള്‍ ടൂർണമെന്റ്‌ 2014 ഡിസംബർ 19 മുതല്‍ ഫിഫ വോളിബോള്‍ മൈതാനിയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

FIFA Kudallur - Volley Ball

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *