പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

പത്രികാ സമർപ്പണ തീയതി അവസാനിച്ചതോട് കൂടി ആനക്കരയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമായി.

Anakkara Election 2015

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *