കൂട്ടക്കടവ് തടയണയും പ്രദേശവും മെട്രോമാന്‍ ഡോ. ഇ.ശ്രീധരന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

E Sreedharan visits Kudallur Regulator area.

Video Courtesy – NCV Ponnani

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *